ردکردن این

میکروسکوپ برش بافت: مدلGA-LM-01

CD165-3.10x-1024x576

با پیشرفت تکنولوژی و علم هیستولوژی، انجام مطالعات تکمیلی بر روی نمونه های بافتی با استفاده از روش های نوین رواج پیدا کرده است. یکی از این روش ها، بکارگیری میکروسکوپ برش از بافت در زمینه مطالعات بیولوژی، بافت شناسی و پاتولوژی می باشد.

به کمک این تکنولوژی می توان سلول های ناحیه مورد نظر در نمونه بافتی را در زمان کوتاه برش داده و سلول های خاص موردنظر محقق را به منظور مطالعات بیشتر از سایر سلول ها در آن ناحیه جدا نمود.

کاربردهای این دستگاه:

در این شکل شماتیک، فرآیند کلی انتخاب ناحیه مورد نظر محقق به وسیله میکروسکوپ برش از بافت،برش آن و آنالیز های بعدی قابل انجام بر روی نمونه بریده شده نشان داده شده است.

نمونه جدا شده را میتوان در تکنیک های پایین دست مختلفی از جمله ژنوتایپینگ DNA و آنالیز  (loss of heterozygosity (LOH، بررسی رونوشت های RNA ، ایجاد کتابخانه cDNA ، تکنیک های qPCR،dPCR، Microarray، آنالیز های ژنتیکی و RNAseq، مطالعات پروتئومیکس و سیگنالینگ درون سلولی مورد استفاده قرار داد.

فرم ثبت سفارش

دستگاه توالی یاب پارسک