کیت‌های استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا

کیت‌های استخراج DNA از بافت برپایه تکنولوژی سیلیکا
کیت‌های استخراج DNA از خون برپایه تکنولوژی سیلیکا
کیت‌های استخراج DNA از سواب برپایه تکنولوژی سیلیکا
کیت‌های استخراج DNA از بزاق برپایه تکنولوژی سیلیکا