محیط کشت نوترینت مایع (Nutrient Broth)

در تهیه این محیط کشت مطابق محیط کشت نوترینت آگار عمل میکنیم، اگرچه این محیط کشت فاقد آگار بوده و نیازی به افزودن آن نیست.