محیط کشت مایع مانیتول عصاره مخمر (Mannitol Yeast Extract Broth)

این محیط کشت همانند محیط کشت مانیتول عصاره مخمر آگار تهیه می شود، اگرچه نیازی به افزودن آگار نیست.