محیط کشت عصاره مالت آگار (Malt Extract Agar)

برای تهیه یک لیتر از این محیط کشت میزان 30 گرم از عصاره مالت، 5 گرم از پپتون قارچی را در یک لیتر آب دیونیزه حل کرده و به pH 5.4 میرسانیم. سپس، 15 گرم آگار افزوده و به مدت 10 دقیقه در 115 درجه سانتیگراد اتوکلاو میکنیم.