برای تهیه یک لیتر از این محیط کشت، 5 گرم عصاره مخمر، 10 گرم تریپتون، 10 گرم سدیم کلرید را مخلوط کرده، پس از تنظیم pH در محدوده 7 الی 7.4، حجم محلول را با افزودن آب مقطر و یا دیونیزه به یک لیتر رسانده و سپس به مدت 20 دقیقه در 121 درجه سانتیگراد اتوکلا کرده و تا زمان استفاده در یخچال 4 درجه سانتیگراد نگهداری میکنیم. در صورت نیاز به تهیه محیط کشت جامد، به ازای یک لیتر از محیط کشت مایع، پیش از تنظیم pH و به حجم رساندن محلول، آگار آگار تا غلظت نهایی 1.5 درصد میافزاییم.