آدرس شرکت

تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب اللهی – خیابان حبیب الهی جنوبی – ایستگاه نوآوری های شریف – سالن بنیاد ملی نخبگان – شرکت زیستا‌ژن آفرین

تلفن

09307384794

ایمیل

[email protected]

کد پستی

1455714181