ردکردن این

آدرس شرکت

خیابان آزادی – خیابان حبیب اللهی – خیابان حبیب الهی جنوبی – ایستگاه نوآوری های شریف – سالن بنیاد ملی نخبگان – شرکت زیستا‌ژن آفرین

تلفن

021-66051855

ایمیل

از طریق فرم زیر برای ما پیام ارسال کنید