ردکردن این

حضور زیستاژن آفرین درنمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شرکت زیستاژن آفرین در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه 1398 در نمایشگاه مذکور شرکت نمود.