ردکردن این

میکروسکوپ برش بافت

به کمک این تکنولوژی می توان سلول های ناحیه مورد نظر در نمونه بافتی را در زمان کوتاه برش داده و سلول های خاص موردنظر محقق را به منظور مطالعات بیشتر از سایر سلول ها در آن ناحیه جدا نمود.

نمونه جدا شده را میتوان در تکنیک های پایین دست مختلفی از جمله ژنوتایپینگ DNA و آنالیز  (loss of heterozygosity (LOH، بررسی رونوشت های RNA ، ایجاد کتابخانه cDNA ، مطالعات پروتئومیکس و سیگنالینگ درون سلولی مورد استفاده قرار داد.