ردکردن این

معرفی DNA

مولکول DNA یا دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید نام شیمیایی ترکیبی است که تمام اطلاعات ژنتیکی و ویژگی‌های وراثتی موجودات زنده برای رشد، تکامل، بقا، تولید مثل و سایر عملکردهای آن را دارا است.

ادامه مطلب »

معرفی میکروسکوپ فلورسنت

یکی از مهمترین میکروسکوپهای مورد استفاده در علوم بیولوژیکی میکروسکوپ فلورسانت می‌باشد. با استفاده از این نوع میکروسکوپ، می‌توان موادی را که فلورسانت هستند و از خود نور تولید می‌کنند را آشکار نموده و مشاهده کرد.

ادامه مطلب »